Jumar Logo

Dotace OPŽP

Cílem “Operačního programu Životního prostředí„ je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje.

Operační program Životní prostředí v současnosti nabízí z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard euro.

Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech:

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní.

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla.

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží.

Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
Nabízí podporu formou dotací projektům zaměřeným na omezování průmyslového znečištění a s ním souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování.

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech.

Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných stezek

 

Pro zateplování a nové zdroje energie jsou pro nás užitečné prioritní osy 2 a 3 :

Výše podpory:

- Dotace maximálně do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.

- Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,3 milionu korun.

Typy podporovaných projektů:

Výroba tepla

Výstavba a rekonstrukce lokálních i centrálních zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Realizace úspor energie 

Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov

 

Pro více informací nás prosím neváhejte kontaktovat, rádi Vám s dotační problematikou pomůžeme.